Initiation Photos- 13 April, 2009

Photo One

Photo Two
 

Photo Three